معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

 1-  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت - وزارت عتف

2- آئین نامه تضمین معاملات دولتی

تصویب‌نامه شماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩هـ مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٢ هیأت وزیران بر اساس تبصره ماده ۷ ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است.)

3- معافیت قراردادهای پژوهشی از بیمه 

4- دستور العمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیات های مستقیم 

شركت‌های خصوصی تا ده درصد ماليات ابرازی خود را می‌توانند به‌صورت طرح‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد نمايند.)

 5اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم   (حق‌الزحمه پرداختی به مجری شامل  ۵ درصد مالیات می‌باشد.) 

6- فلوچارت قبل از انعقاد قرارداد طرح پژوهشی

7- فلوچارت پایان طرح پژوهشی

 8- دستورالعمل برگزاری بازدید علمی

بازدید امروز: 8    بازدید کل: 4181