معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مینا پیشدار مسئول دفتر 07633670720-07633711112 - داخلی: 433