معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

مدیر مرکز آموزشهای مجازی و آزاد

محمد کاظمی
مرتبه: استادیار
رشته: منابع طبیعی
ایمیل: mohamad.kazemi86@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف